Ziekteverzuim

 

Als je werkt voor Go:Office uitzendbureau kan het gebeuren dat je ziek wordt. De meest gestelde vragen rondom ziekteverzuim staan hieronder beschreven.

Wat moet ik doen als ik ziek ben?

Als je je niet in staat voelt om te gaan werken door ziekte moet je de volgende 3 stappen ondernemen:

 1. Bel zelf direct vóór 09.00 uur s’ochtends met Go:Office op 088-2409070
 2. Bel vervolgens zelf direct met je leidinggevende van het bedrijf waar je werkzaam bent
 3. Lees het verzuimreglement (staat hieronder) volledig door

Sla je één van de bovenstaande stappen over? Je krijgt geen óf minder ziekengeld dan waar je recht op zou hebben. Een ziekmelding wordt nooit met terugwerkende kracht geaccepteerd. De ziekteperiode geldt pas vanaf het moment waarop je je bij Go:Office uitzendbureau hebt ziek gemeld.

Ziekteverzuimreglement

Go:Office uitzendbureau is vanaf 1 januari 2017 eigenrisicodrager voor de Ziektewet. FlexCom4 draagt, in opdracht van Go:Office uitzendbureau. Zorg voor de uitvoering van alle wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het eigenrisicodragerschap Ziektewet.  Go:Office uitzendbureau heeft FlexCom4 aangesteld om zorg te dragen voor o.a. de verzuimadministratie, de claimbeoordeling ziektewet, re-integratie naar werk en vaststelling van het dagloon. De Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt te allen tijde gerespecteerd. FlexCom4 laat zich in de verzuimbegeleiding ondersteunen door een arbodienst.

Ziekmelding

Indien je ziek bent, ben je verplicht je persoonlijk, voor aanvang van de werkzaamheden, doch uiterlijk voor 09.00 uur op de dag van ziekte ziek te melden bij het bedrijf waar de werkzaamheden verricht zouden worden en bij Go:Office uitzendbureau. Als je tijdens het werk ziek wordt en niet meer kunt werken dan meld je dit bij Go:Office uitzendbureau en bij de directe leidinggevende van het bedrijf waar de werkzaamheden verricht worden.

Alleen in geval er sprake is van bijzondere omstandigheden kan iemand anders, namens jou, de ziekmelding op bovenstaande wijze doorgeven aan Go:Office uitzendbureau en het bedrijf waar je werkt.

Thuisblijven/Bereikbaarheid

Een van de medewerkers van FlexCom4 zal uiterlijk binnen 24 uur na uw ziekmelding telefonisch contact met je opnemen. Daarnaast dien je er rekening mee te houden dat er controle kan plaatsvinden in de vorm van een huisbezoek. Ook kan je een oproep verwachten voor het spreekuur van de bedrijfsarts, gedurende de periode dat je ziek bent.

Je bent verplicht om thuis te blijven en contact mogelijk te maken tot het 1e contact en/of bezoek heeft plaatsgevonden. Na het 1e contact geldt, tijdens de 1e 2 weken van ziekte, de verplichting om thuis te blijven tot 10:00uur ’s morgens en tussen 12:00 uur en 14:30 uur ’s middags.

Je dient ervoor te zorgen dat je altijd bereikbaar bent voor de casemanager van FlexCom4.

Mocht je gedurende jouw ziekteperiode een nieuw telefoonnummer krijgen, dan dien je dit altijd door te geven aan de casemanager van FlexCom4.

Als je op een ander adres verblijft, dien je dit direct telefonisch te melden aan de casemanager van FlexCom4. Indien en voor zover je in strijd met voorgaande bepalingen niet bereikbaar bent, kan dit gevolgen hebben voor het recht en/of hoogte van uw Ziektewet uitkering.

Bedrijfsarts

Je bent verplicht gehoor te geven aan een oproep van de bedrijfsarts om op het spreekuur te verschijnen. Indien je daar absoluut niet toe in staat bent, of alweer aan het werk bent geef je dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak door aan  de casemanager van FlexCom4.

Afspraak is afspraak

Go:Office uitzendbureau en FlexCom4 verwachten dat je je houdt aan de afspraken zoals die door haar en FlexCom4 in het kader van het verzuim en de verzuimbegeleiding met je worden gemaakt.

Verblijf in het buitenland

Indien je tijdens uw vakantieverblijf in het buitenland ziek wordt, dan gelden dezelfde regels als bij een ziekmelding in Nederland. Je dient zich ziek te melden bij Go:Office uitzendbureau conform de bovenstaande procedure van ziekmelding.

Bij thuiskomst meldt je je direct telefonisch bij de casemanager van FlexCom4. Als je tijdens ziekte naar het buitenland wilt, dan dien je dit minimaal twee weken van tevoren bij de Casemanager van FlexCom4 te melden. FlexCom4 wijst je er op dat je je ook tijdens een verblijf in het buitenland dient te houden aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de Ziektewet. Vertrek naar het buitenland mag geen belemmering zijn voor herstel en/of re-integratie

(Gedeeltelijk) Herstel

Het is mogelijk dat je jouw werkzaamheden gedeeltelijk hervat of andere vervangende werkzaamheden gaat verrichten. Mocht je hierdoor nog gedeeltelijk recht hebben op een Ziektetewet-uitkering, dien je je te houden aan de regels in dit verzuimreglement.

Zodra je volledig hersteld bent, dien je dit direct, doch uiterlijk op de tweede dag van jouw herstel, te melden bij FlexCom4 (zie onderstaand telefoonnummer) én bij Go:Office uitzendbureau.

Ziekengeld

Je hebt 2 wachtdagen waarover geen ziekengeld wordt betaald. Wachtdagen zijn niet aan de orde wanneer je binnen een periode van vier weken opnieuw arbeidsongeschikt raakt en er bij de eerste ziekmelding reeds rekening is gehouden met wachtdagen. Uiterlijk vier weken na ontvangst van jouw ziekmelding zal FlexCom4 wekelijks het ziekengeld aan je overmaken. De hoogte van het ziekengeld is gebaseerd op uw dagloon. Het dagloon wordt berekend conform het dagloonbesluit werknemersverzekeringen. Jouw loongegevens worden verkregen uit de polisadministratie van het UWV. Alle wijzigingen die mogelijk gevolgen kunnen hebben voor uw ziekengeld, dienen direct gemeld te worden bij de casemanager van FlexCom4.

Activiteiten gericht op werkhervatting

Als je ziek bent, dient je alles in het werk te stellen om weer gezond te worden zodat u spoedig uw werk kunt hervatten. Jouw overige activiteiten mogen jouw genezing niet belemmeren.

Daarnaast dien je voldoende inspanningen te verrichten, bv sollicitaties, om (passend) werk te verkrijgen.

Privacy

Er zal op worden toegezien dat privacygevoelige gegevens zorgvuldig worden behandeld. De arbodienst zal geen medische gegevens verstrekken zonder dit met je overlegd te hebben.

FlexCom4

De casemanagers van FlexCom4 zijn te bereiken op: 024-3741666

Maatregelbesluit

Het niet naleven van de regels in dit ziekteverzuimreglement kan gevolgen hebben voor de hoogte van jouw Ziektewet uitkering. Deze sancties zijn opgenomen in het Maatregelbesluit. Je ontvangt in dit geval een beslissing van het UWV. Tegen deze beslissing kun je bezwaar maken. De bezwaarprocedure wordt vermeld in de beslissing.

Wat gebeurt er na mijn ziekmelding?

Go:Office Uitzendbureau heeft de uitvoering van de ziektewet overgedragen aan FlexCom4. Zij voeren dus namens ons het gehele proces uit. In dit proces word je door de professionals van FlexCom4 begeleid. Concreet betekent dit dat je de Ziektewetuitkering ontvangt van FlexCom4 en dat zij samen met jou afspraken maken om jouw inzetbaarheid te bevorderen.

Wat verwachten wij van jou?

 • Je meld je persoonlijk ziek bij Go:Office uitzendbureau en het bedrijf waar je werkt.
 • Je bent verplicht om thuis te blijven en contact mogelijk te maken tot het 1ste contact en / of bezoek van FlexCom4 heeft plaatsgevonden.
 • Je dient ervoor te zorgen dat je altijd bereikbaar bent voor de casemanager van FlexCom4.
 • Wijzigingen in jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld telefoonnummer of adres, dien je per direct door te geven.
 • Je bent verplicht gehoor te geven aan een oproep voor een bezoek aan de bedrijfsarts.
 • Je maakt samen met de casemanager afspraken in het kader van uw verzuimbegeleiding. Je dient deze afspraken na te komen.
 • Indien je tijdens een verblijf in het buitenland ziek wordt, dan gelden dezelfde regels als bij een ziekmelding in Nederland. Je dient je dus bij Go:Office ziek te melden.
 • Als je ziek bent dien je alles in het werk te stellen om je herstel te bevorderen.

uitgebreidere informatie vind je in het verzuimreglement (zie hierboven).

Wanneer ontvang ik het ziekengeld?

Zodra FlexCom4 jouw ziekmelding heeft ontvangen, wordt er beoordeelt of je recht hebt op een Ziektewet-uitkering. Indien is vastgesteld dat je recht hebt op ziekengeld, dan worden je loongegevens opgevraagd bij het UWV. Het UWV heeft maximaal 4 weken de tijd om deze gegevens aan te leveren.
De eerste uitbetaling van uw ziekengeld ontvang je dus rond de 4e week na jouw ziekmelding. FlexCom4 maakt wekelijks op vrijdag het ziekengeld over.
De betaling van de aanvullende Ziektewet-uitkering vindt gelijk met de betaling van het ziekengeld plaats.

Bij wie meld ik me beter?

Je meld je beter uiterlijk op de dag van je herstel bij Go:Office uitzendbureau én als je langer dan twee dagen ziek bent geweest bij Flex Comfort, telefoonnummer: 024-3741666

Wat zijn wachtdagen?

Over de eerste twee dagen die je niet kan werken wegens ziekte wordt geen loon doorbetaald. In de ABU CAO is geregeld dat je hiervoor een compensatie krijgt. Deze wachtdagcompensatie wordt berekend over je brutoloon en bedraagt 0,71%.

Ieder uur dat je werkt krijgt je dus al een compensatie voor het geval je een keer ziek wordt en de eerste twee dagen geen geld krijgt. Als je langer dan twee dagen ziek bent, heb je recht op ziekengeld.

Hoe hoog is het ziekengeld?

In fase A heb je na twee wachtdagen recht op ziekengeld als je werkt via Go:Office uitzendbureau. Het ziekengeld is gebaseerd op je dagloon. Dit wordt berekend door je totale SV loon van de laatste 12 maanden voor je ziekmelding te delen door het aantal SV dagen (261). Het ziekengeld bedraagt de eerste twee jaar 70% van je dagloon. Go:Office uitzendbureau is verplicht het eerste jaar het ziekengeld met 21% aan te vullen, het tweede jaar met 10%.

In fase B wordt je loon door Go:Office doorbetaald zolang je contract loopt. Daarna heb je recht op ziekengeld.

Voor vragen over ziekteverzuim neem dan contact op met Go:Office.

© Go:Office BV 2019

Zoeken