De wet BeZaVa

De wet BeZaVa

 

Sinds 1 januari 2013 is de wet ‘Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters’ (BeZaVa) van kracht. Deze wet geeft werkgevers een financiële prikkel om arbeidsongeschiktheid van mensen met een tijdelijk dienstverband tegen te gaan. De wet is gefaseerd ingevoerd waarbij 2014 en 2015 de veranderingen duidelijk meetbaar ingezet zijn.

Modernisering ziektewet

De afgelopen jaren is het beroep op een WGA-uitkering door mensen zonder werkgever hoog geweest ten opzichte van mensen met een werkgever. Deze mensen belandden langdurig in de Ziektewet en vervolgens in de WGA. De overheid wil deze instroom beperken. Werkgevers betalen daarom meer Ziektewetpremie (ZW-flex) naarmate er meer ex-werknemers op of na 1-1-2012 in de Ziektewet terecht komen. Als deze werknemers daarna in de WGA terechtkomen, betalen werkgevers ook een hogere WGA-premie (WGA-flex). De wet dwingt werkgevers zich te bezinnen op de uitvoering van de re-integratie bij arbeidsongeschiktheid van medewerkers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst.

Betrokken groepen

  • Medewerkers die ziek uit dienst gaan (ook tijdens de proeftijd)
  • Medewerkers die binnen 28 dagen na einde dienstverband ziek worden
  • Oproepkrachten die in aanmerking komen voor een Ziektewetuitkering
  • Medewerkers met een fictieve dienstbetrekking die ziek worden (thuiswerkers, stagiaires die een stagevergoeding ontvangen)

De gevolgen voor u

Afhankelijk van de loonsom zult u een x bedrag aan premie betalen voor onderstaande groepen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen kleine, middelgrote en grote werkgevers.

Kleine werkgevers (loonsom tot €314.000,-)*

  • U betaalt een vaste sectorale premie. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ geldt voor deze bedrijven dus niet.

Middelgrote werkgevers (loonsom tussen €314.000,- en €3.140.000,-)*

  • U betaalt een premie die gedeeltelijk sectoraal is en gedeeltelijk afhankelijk is van de instroom van ex-werknemers in de Ziektewet.

Grote werkgevers (loonsom boven €3.140.000,-)*

  • U betaalt een premie die volledig afhankelijk is van de instroom.

* De categorisering naar loonsom kan periodiek veranderen.

Consequenties hoogte premie

Sinds 1 januari 2014 betalen werkgevers apart premie voor de Ziektewet en de WGA. Naast de premiecomponent WGA-vast zijn er nu ook de componenten WGA-flex en ZW-flex. De WGA-Flex en ZW-flex premies zijn gebaseerd op de uitkeringslasten van ex-werknemers met een terugwerkingsberekening van 2 jaar (voor 2014 is het referentiejaar 2012).

WGA-vast (voor vaste dienstbetrekkingen)

De hoogte van uw premie WGA-vast hangt af van de instroom van werknemers met een vast dienstverband in de WGA.

WGA-flex (voor flexibele dienstbetrekkingen)

De omvang van de gedifferentieerde premie WGA-flex hangt af van de instroom in de WGA vanuit de Ziektewet. Hierbij tellen alle ex-werknemers mee die vanaf 1-1-2010 ziek bij u uit dienst zijn gegaan en vervolgens na 2 jaar (per 1-1-2012) in de WGA zijn ingestroomd.

ZW-flex (voor flexibele dienstbetrekkingen)

De hoogte van deze premie hangt af van de instroom in de Ziektewet van ex-werknemers die vanaf 1-1-2012 ziek bij u uit dienst zijn gegaan.
Met ingang van 2016 worden de component WGA-vast en WGA-flex samengevoegd tot één gedifferentieerde WGA-premie.

Enkele tips

Het belang van een goed verzuimbeleid wordt steeds groter. Om optimaal in te kunnen spelen op de veranderingen hebben wij een aantal tips voor u op een rijtje gezet.

Voorkom dat werknemers ziek uit dienst gaan

Pak de re-integratie van uw werknemers voortvarend op. Door samen met de werknemer actief de mogelijkheden tot werkhervatting te benutten kunt u in sommige gevallen voorkomen dat de werknemer ziek uit dienst gaat.

Leg verzuimafspraken vast

Maak goede afspraken met tijdelijke arbeidskrachten over het meewerken aan de re-integratie na het einde van het dienstverband. Leg deze afspraken vast in bijvoorbeeld het verzuimbeleid en de beëindigingsovereenkomst.

Huur uitzendkrachten in

In tegenstelling tot tijdelijke arbeidskrachten hoeft u geen premie af te dragen voor uitzendkrachten.

Beschikkingen UWV

De administratie van het UWV is niet altijd feilloos gebleken. Controleer de toekenningen Ziektewet en WGA Flex daarom op de juistheid van gegevens.

Verzuimadministratie

Houd in uw administratie een overzicht bij van werknemers die ziek uit dienst gaan of zich binnen 28 dagen na beëindiging van het dienstverband ziek melden bij het UWV. Blijf het herstel van de ex-werknemer na de uit dienstmelding monitoren.

De werknemer begeleiden naar een WW aanvraag

Help uw werknemer die uit dienst gaat bij de WW aanvraag. Als de werknemer eenmaal recht heeft op WW en dan ziek wordt, worden de kosten niet meer aan de laatste werkgever toegerekend.