Wet werk en zekerheid

Wetswijziging-Arbeidsrecht-2018

Wet Werk en Zekerheid

De wet heeft tot doel het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in de samenleving. Het huidige kabinet streeft naar een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt, waarbij tweedeling tussen mensen met een vast baan en flexwerkers wordt verminderd. Werk zekerheid moet in plaats van baanzekerheid het overkoepelende uitgangspunt van het hedendaagse arbeidsmarktbeleid worden.

In 2014 is de wet ‘Werk en Zekerheid’ door de Eerste Kamer aangenomen. De WWZ heeft invloed op drie aspecten van het arbeidsrecht, namelijk:

  • De rechtspositie van flexwerkers
  • Het ontslagrecht
  • Werkloosheidswet (WW)

De rechtspositie van flexwerkers – wet

Om de rechtspositie van de flexwerkers te verbeteren zijn er per 1 januari 2015 verschillende maatregelen van kracht die flexwerkers sneller zekerheid bieden.

Aanzegtermijn
Uiterlijk 1 maand voor het einde van het contract dient de medewerker schriftelijk ingelicht te worden of het contract wel of niet verlengt wordt.

Proeftijd
Een proeftijd is alleen toegestaan in contracten van 6 maanden of langer.

Concurrentiebeding
Enkel nog toegestaan bij onbepaalde tijd contracten, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden.

Uitsluitsel loondoorbetalingsplicht
Max. 6 maanden, mits schriftelijk overeengekomen. In uitzonderingsgevallen kan een langere termijn cao overeengekomen worden, met een max. van 78 weken.

Ketenregeling
Per 1 juli 2015 een max. van 3 bepaalde tijdscontracten in 2 jaar, daarna onbepaalde tijd.

Onderbrekingstermijn
Per 1 juli 2015 kan een medewerker na een onderbreking van 6 maanden weer aan het begin van de keten instromen.

Om conflictsituaties binnen bij actieve contracten te voorkomen is er een overgangsregeling in het leven geroepen.

Ketenregeling
De oude ketenregeling blijft van toepassing op arbeidsovereenkomsten aangegaan voor 1 juli 2015. Na 1 juli is de nieuwe ketenregeling van toepassing. Als gebruik is gemaakt van de afwijkingsmogelijkheden bij cao, waarin ruimere ketenregeling opgenomen kan zijn, dan blijft die afwijkingsmogelijkheid gelden tot de vervaldatum van die cao, maar max. 1 jaar na inwerkingtreding van het wetsvoorstel (dus max. 1 juli 2016).

Onderbrekingstermijn
De onderbrekingstermijn van 5 maanden zal voor ieder gelden van 1 juli 2015. Als er in een cao iets geschreven staat over de onderbrekingstermijn zal dit blijven gelden tot max. 1 juli 2016.

Proeftijd en concurrentiebeding
Als een proeftijd en concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor 1 juli 2015 is afgesloten blijft deze ook bestaan.

 

Het ontslagrecht

Omdat er regelmatig onduidelijkheid was welke stappen er bij ontslagen ondernomen moesten worden zijn deze met ingang van 1 juli 2015 wettelijk vastgelegd.

Ontslagregeling
De route van het ontslag kan niet meer door de werkgever zelf bepaald worden, maar staat wettelijk vast. Opzeggen via het UWV kan bij bedrijfseconomische redenen en na langdurige arbeidsongeschiktheid. Ontbinding via de kantonrechter kan alleen nog bij disfunctioneren, duurzaam verstoorde en dwingende redenen.

Opzegtermijn
De wettelijke bepalingen over de lengte van de opzegtermijn worden niet gewijzigd en blijft 1 tot 4 maanden. Wel mag de proceduretijd van de UWV-procedure afgetrokken worden, mits die niet minder dan 1 maand is.

Transitievergoeding
De transitievergoeding vervangt de ontslagvergoeding. Dit is een vergoeding uitgedrukt in brutoloon die de werkgever bij uit dienst treden meegeeft aan de (ex)werknemer bij een dienstverband van minimaal 24 maanden. Deze vergoeding bestaat uit de eerste 10 jaar 1/6 maandssalaris per gewerkt halfjaar, daarna 1/4 maandssalaris per gewerkt halfjaar. Er is een maximum van €75.000,-, of één jaarsalaris indien groter dan €75.000,-.

Om onduidelijkheid binnen de lopende procedures te voorkomen is er een overgangsregeling in het leven geroepen.

Transitievergoeding
Bij het UWV of kantonrechter lopende procedures blijven via het oude recht lopen. Voor alle huidige en nieuwe arbeidscontracten vanaf 1 juli 2015 geldt het nieuwe recht.

Ontslagroute
Voor de ontslagroute gelden dezelfde overgangsregels als de transitievergoeding.

 

De Werkloosheidswet (WW)

Om de instroom naar de arbeidsmarkt te stimuleren is er besloten om de Werkloosheidswet (WW) in een geleidelijke fasering aan te passen.

Passende arbeid
Per 1 juli 2015 wordt na 5 maanden WW iedere arbeid als passend beschouwd.

Werk en WW
Per 1 juli 2015 wordt het inkomen uit arbeid verrekend met de uitkering voor mensen die naast de WW gaan werken. Onafhankelijk van het uurloon van de arbeid zal de medewerker er nooit op achteruit gaan als hij/zij gaat werken naast de uitkering.

Opbouw
Per 1 januari 2016 bouwen medewerkers 1 maand WW op in de eerste 10 jaar arbeidsjaren. Hierna zal per gewerkt jaar een halve maand WW opgebouwd worden.

Duur WW
Per 1 januari 2016 is de maximale duur van de WW wet uitkering 24 maanden.

Om te voorkomen dat het recht op WW abrupt verloren wordt is er gekozen voor geleidelijke overgangsregeling.

Duur WW
De verkorting van maximale WW-duur van 38 naar 24 maanden wordt vanaf 1 januari 2016 stapsgewijs met 1 maand per kwartaal (tot 2019) ingevoerd.

Voor meer informatie over de WW wet kijk dan hier.