Ziekteverzuim-reglement

Go:Office uitzendbureau is vanaf 1 januari 2017 eigenrisicodrager voor de Ziektewet. FlexCom4 draagt, in opdracht van Go:Office uitzendbureau. Zorg voor de uitvoering van alle wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het eigenrisicodragerschap Ziektewet.  Go:Office uitzendbureau heeft FlexCom4 aangesteld om zorg te dragen voor o.a. de verzuimadministratie, de claimbeoordeling ziektewet, re-integratie naar werk en vaststelling van het dagloon. De Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt te allen tijde gerespecteerd. FlexCom4 laat zich in de verzuimbegeleiding ondersteunen door een arbodienst.

 

Ziekmelding

Indien je ziek bent, ben je verplicht je persoonlijk, voor aanvang van de werkzaamheden, doch uiterlijk voor 09.00 uur op de dag van ziekte ziek te melden bij het bedrijf waar de werkzaamheden verricht zouden worden en bij Go:Office uitzendbureau. Als je tijdens het werk ziek wordt en niet meer kunt werken dan meld je dit bij Go:Office uitzendbureau en bij de directe leidinggevende van het bedrijf waar de werkzaamheden verricht worden.

Alleen in geval er sprake is van bijzondere omstandigheden kan iemand anders, namens jou, de ziekmelding op bovenstaande wijze doorgeven aan Go:Office uitzendbureau en het bedrijf waar je werkt.

Thuisblijven/Bereikbaarheid

Een van de medewerkers van FlexCom4 zal uiterlijk binnen 24 uur na uw ziekmelding telefonisch contact met je opnemen. Daarnaast dien je er rekening mee te houden dat er controle kan plaatsvinden in de vorm van een huisbezoek. Ook kan je een oproep verwachten voor het spreekuur van de bedrijfsarts, gedurende de periode dat je ziek bent.

Je bent verplicht om thuis te blijven en contact mogelijk te maken tot het 1e contact en/of bezoek heeft plaatsgevonden. Na het 1e contact geldt, tijdens de 1e 2 weken van ziekte, de verplichting om thuis te blijven tot 10:00uur ’s morgens en tussen 12:00 uur en 14:30 uur ’s middags.

Je dient ervoor te zorgen dat je altijd bereikbaar bent voor de casemanager van FlexCom4.

Mocht je gedurende jouw ziekteperiode een nieuw telefoonnummer krijgen, dan dien je dit altijd door te geven aan de casemanager van FlexCom4.

Als je op een ander adres verblijft, dien je dit direct telefonisch te melden aan de casemanager van FlexCom4. Indien en voor zover je in strijd met voorgaande bepalingen niet bereikbaar bent, kan dit gevolgen hebben voor het recht en/of hoogte van uw Ziektewet uitkering.

Bedrijfsarts

Je bent verplicht gehoor te geven aan een oproep van de bedrijfsarts om op het spreekuur te verschijnen. Indien je daar absoluut niet toe in staat bent, of alweer aan het werk bent geef je dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak door aan  de casemanager van FlexCom4.

Afspraak is afspraak

Go:Office uitzendbureau en FlexCom4 verwachten dat je je houdt aan de afspraken zoals die door haar en FlexCom4 in het kader van het verzuim en de verzuimbegeleiding met je worden gemaakt.

Verblijf in het buitenland

Indien je tijdens uw vakantieverblijf in het buitenland ziek wordt, dan gelden dezelfde regels als bij een ziekmelding in Nederland. Je dient zich ziek te melden bij Go:Office uitzendbureau conform de bovenstaande procedure van ziekmelding.

Bij thuiskomst meldt je je direct telefonisch bij de casemanager van FlexCom4. Als je tijdens ziekte naar het buitenland wilt, dan dien je dit minimaal twee weken van tevoren bij de Casemanager van FlexCom4 te melden. FlexCom4 wijst je er op dat je je ook tijdens een verblijf in het buitenland dient te houden aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de Ziektewet. Vertrek naar het buitenland mag geen belemmering zijn voor herstel en/of re-integratie

(Gedeeltelijk) Herstel

Het is mogelijk dat je jouw werkzaamheden gedeeltelijk hervat of andere vervangende werkzaamheden gaat verrichten. Mocht je hierdoor nog gedeeltelijk recht hebben op een Ziektetewet-uitkering, dien je je te houden aan de regels in dit verzuimreglement.

Zodra je volledig hersteld bent, dien je dit direct, doch uiterlijk op de tweede dag van jouw herstel, te melden bij FlexCom4 (zie onderstaand telefoonnummer) én bij Go:Office uitzendbureau.

Ziekengeld

Je hebt 2 wachtdagen waarover geen ziekengeld wordt betaald. Wachtdagen zijn niet aan de orde wanneer je binnen een periode van vier weken opnieuw arbeidsongeschikt raakt en er bij de eerste ziekmelding reeds rekening is gehouden met wachtdagen. Uiterlijk vier weken na ontvangst van jouw ziekmelding zal FlexCom4 wekelijks het ziekengeld aan je overmaken. De hoogte van het ziekengeld is gebaseerd op uw dagloon. Het dagloon wordt berekend conform het dagloonbesluit werknemersverzekeringen. Jouw loongegevens worden verkregen uit de polisadministratie van het UWV. Alle wijzigingen die mogelijk gevolgen kunnen hebben voor uw ziekengeld, dienen direct gemeld te worden bij de casemanager van FlexCom4.

Activiteiten gericht op werkhervatting

Als je ziek bent, dient je alles in het werk te stellen om weer gezond te worden zodat u spoedig uw werk kunt hervatten. Jouw overige activiteiten mogen jouw genezing niet belemmeren.

Daarnaast dien je voldoende inspanningen te verrichten, bv sollicitaties, om (passend) werk te verkrijgen.

Privacy

Er zal op worden toegezien dat privacygevoelige gegevens zorgvuldig worden behandeld. De arbodienst zal geen medische gegevens verstrekken zonder dit met je overlegd te hebben.

FlexCom4

De casemanagers van FlexCom4 zijn te bereiken op: 024-3741666

Maatregelbesluit

Het niet naleven van de regels in dit ziekteverzuimreglement kan gevolgen hebben voor de hoogte van jouw Ziektewet uitkering. Deze sancties zijn opgenomen in het Maatregelbesluit. Je ontvangt in dit geval een beslissing van het UWV. Tegen deze beslissing kun je bezwaar maken. De bezwaarprocedure wordt vermeld in de beslissing.

Hoogte ziekengeld

In fase A heb je na twee wachtdagen recht op ziekengeld als je werkt via Go:Office uitzendbureau. Het ziekengeld is gebaseerd op je dagloon. Dit wordt berekend door je totale SV loon van de laatste 12 maanden voor je ziekmelding te delen door het aantal SV dagen (261). Het ziekengeld

Lees verder »

Wachtdagen en wachtdag-compensatie

Over de eerste twee dagen die je niet kan werken wegens ziekte wordt geen loon doorbetaald. In de ABU CAO is geregeld dat je hiervoor een compensatie krijgt. Deze wachtdagcompensatie wordt berekend over je brutoloon en bedraagt 0,71%. Ieder uur dat je werkt krijgt je dus al een compensatie voor

Lees verder »

Ziekteverzuim-reglement

Go:Office uitzendbureau is vanaf 1 januari 2017 eigenrisicodrager voor de Ziektewet. FlexCom4 draagt, in opdracht van Go:Office uitzendbureau. Zorg voor de uitvoering van alle wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het eigenrisicodragerschap Ziektewet.  Go:Office uitzendbureau heeft FlexCom4 aangesteld om zorg te dragen voor o.a. de verzuimadministratie, de claimbeoordeling ziektewet, re-integratie naar werk en vaststelling van het dagloon.

Lees verder »

Verplichtingen bij ziekteverzuim

Go:Office uitzendbureau heeft de uitvoering van de ziektewet overgedragen aan FlexCom4. Zij voeren dus namens ons het gehele proces uit. In dit proces word je door de professionals van FlexCom4 begeleid. Concreet betekent dit dat je de Ziektewetuitkering ontvangt van FlexCom4 en dat zij samen met jou afspraken maken om

Lees verder »

Uitkering ziekengeld

Zodra FlexCom4 jouw ziekmelding heeft ontvangen, wordt er beoordeelt of je recht hebt op een Ziektewet-uitkering. Indien is vastgesteld dat je recht hebt op ziekengeld, dan worden je loongegevens opgevraagd bij het UWV. Het UWV heeft maximaal 4 weken de tijd om deze gegevens aan te leveren. De eerste uitbetaling

Lees verder »
× Even whatssappen?