Uitleg termen loonstrook

go office informatie

Elke week of iedere 4 weken ontvang je via Go:Office uitzendbureau een loonstrook. Op de loonstrook staat je netto salaris, welk bedrag er wordt ingehouden aan loonheffingen en welke bedragen er worden gereserveerd.

Hieronder volgt een uitleg van enkele posten:

 • Brutoloon: Het verdiende loon dat wordt berekend als het aantal gewerkte uren maal het uurloon.
 • Wachtdagcompensatie: Dit is een procentuele opslag (0,71%) op het bruto-uurloon. De wachtdagcompensatie is bedoeld om het verlies van inkomen op te vangen als je ziek wordt omdat je 2 wachtdagen hebt waarover geen loon wordt uitbetaald.
 • Loonheffing: Dit is een verzamelnaam voor de volgende individuele heffingen: Loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.
 • Netto loon: Het gedeelte dat je overhoudt van het brutoloon na aftrek van de loonheffing.
 • Gedifferentieerde premie WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten): De helft van de premie betaal je zelf en de andere helft betaalt Go:Payroll. De helft die je zelf betaalt moet worden ingehouden op het nettoloon.
 • Heffingskorting: Dit is een korting waardoor je minder loonheffing hoeft te betalen. Als je bij Go:Payroll in dienst treedt geef je aan of je de heffingskorting wel of niet wilt toepassen. Heb je meerdere werkgevers? Je past de heffingskorting toe bij de werkgever waar je het meeste verdient. Wijzigt je persoonlijke situatie, geef het zo snel als mogelijk aan aan door.
 • Arbeidskorting: Dit is de heffingskorting die je krijgt als je werkt. Het bedrag dat je hierachter ziet staan op je loonstrook is het bedrag aan loonheffing dat je dus niet hebt hoeven betalen.
 • Loonheffing normaal tarief: De loonheffing die je betaalt over normale inkomsten zoals loon over gewerkte uren.
 • Loonheffing bijzonder tarief:  De hogere loonheffing die je betaalt over bijzondere inkomsten zoals uitbetaalde verlofuren, vakantiegeld en ziektegeld.
 • Jaarloon BT (bijzonder Tarief): Het totale fiscale jaarloon dat je vorig jaar hebt verdiend via Go:Payroll. Ben je dit jaar in dienst gekomen, dan is het bedrag een schatting.
 • Percentage BT (Bijzonder Tarief): Het percentage dat je betaalt aan loonheffing bij inkomsten die vallen onder de bijzondere beloning.
 • SV (sociale verzekering) dagen: Aantal dagen in een periode waarin je hebt gewerkt waarover Sociale verzekeringen worden berekend. Iedere dag waarop je hebt gewerkt, ook al is het maar 1 uur geweest, geldt als een hele SV dag.