Disclaimer en Privacyverklaring

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website. Persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Lees hier de volledige disclaimer en privacyverklaring. 

Copyright

Alle inhoud van deze pagina’s, zoals teksten, grafische elementen, logo’s, buttons, audio- of videoclips en software is eigendom van Go:Office en Go:Work, hierna te noemen Go:Office, of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving.
De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Go:Office te Utrecht (Nederland).

Aansprakelijkheid

De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan Go:Office niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud ervan geen enkel recht worden ontleend. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Go:Office is niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade ontstaan uit het gebruik van de website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Privacyverklaring

Go:Office respecteert de privacy van alle uitzendkrachten, payrollkrachten, kandidaten, werknemers en andere bezoekers van haar websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Door diensten van Go:Office te gebruiken, dan wel door de websites van Go:Office te bezoeken verklaar je akkoord te gaan met deze Privacyverklaring. Als je besluit om jouw gegevens naar Go:Office te zenden, geef je Go:Office daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vinden van (uitzend)werk of bij het vervullen van jouw vacature. Go:Office gaat vertrouwelijk met deze gegevens om en stelt ze alleen ter beschikking aan een derde met het doel (uitzend)werk te vinden, een vacature te vervullen en/of een medewerker op de loonlijst te zetten.

Technische informatie en cookies

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van jouw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat je gebruikt, de onderdelen van de website die je bezoekt, de pagina’s van de website die je hebt bezocht en de informatie die je hebt bekeken, informatie over het type apparaat wat je gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo locatie waar je je bevindt en het materiaal dat je opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.
Go:Office maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend.

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen jouw gegevens vanaf het moment dat je jouw gegevens invult of achterlaat op onze website via: Contactformulier, Formulier Vaststelling Inlenersbeloning, Inschrijfformulier, Meld vacature formulier, Offerteformulier of Registratieformulier.
We kunnen ook gegevens van je verzamelen indien je deze hebt geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd zou zijn in werk gerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we je benaderen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van deze Privacyverklaring. Heb je geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van je verwerken om jouw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, payroll, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om:

1. Je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers.
2. Je te benaderen voor (commerciële) aanbiedingen en nieuwsbrieven die voor je interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in).
3. Jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten (persoonlijkheidsscan), referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.
4. Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
5. Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
6. Voor het bevorderen van jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder de persoonlijkheidsscan.
7. Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
8. Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.
9. Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.
10. Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, abeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van je?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. Je bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt.

Wij leggen de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen:

• (Voor)naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, BSN nummer, cv, diploma’s, personele documenten, kopie ID bewijs, pasfoto, burgerlijke staat, e-mailadres, nationaliteit, informatie over opleidingen;
• Gegevens over beschikbaarheid, arbeidsverleden en verlof;
• Bankrekeningnummer;
• VAR verklaringen;
• Overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zo ver daarvoor toestemming is gegeven door jou.

Bijzondere Persoonsgegevens

Go:Office legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens (zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens) vast na jouw toestemming. Indien je jouw cv inclusief pasfoto uploadt (dit is vrijwillig), geef je daarmee toestemming voor het bewaren en het publiceren daarvan. Op elk moment kun je jouw pasfoto laten verwijderen.

Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen?

Go:Office kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.
De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?”.
Go:Office heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Wij zullen de informatie verwijderen, indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te doen.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als je je gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons opnemen. Zie onderstaande gegevens.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Wijzigingen

Go:Office kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacyverklaring. De meest actuele Privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van Go:Office. Deze versie is opgesteld in Mei 2018.

Nederlands Recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan de geldende privacywetgeving en aan onze eigen Privacyverklaring voldoen. Als je vragen hebt over deze Privacyverklaring, kun je contact met ons opnemen: info@go-office.nl of bellen op nummer: 088 240 90 70.

Go:Office Recruitment

reageert gewoonlijk 

binnen 1 uur

Hoi👋   waarmee kan ik je helpen?
GoOffice Recruitment vacatures
Je bent nu ingeschreven!

 

Om de week ontvang je een update.
PS: Check je spam/ ongewenste mail

vacature alarm
“You Snooze, You lose!”

Vul je emailadres in
en mis geen enkele vacature.

Hallo, waarmee kunnen we je helpen?
Kirsten Fries Go:Office Recruitment

sales | hr advies

Kirsten Fries

   
Alexander de Ferrante Go:Office Recruitment

recruitment

Alexander de Ferrante

   
Shanna van Hattum – Janssen | Go:Office Recruitment

recruitment

Shanna van Hattum – Janssen

   
Email-Paul-Chaillet

finance

Paul Chaillet

   

Algemeen nummer: 088 240 90 70