home » blog »

Wijzigingen in wetten en regels arbeidsrecht 2021

Als werkgever krijg je in 2021 te maken met nieuwe wetten en wijzigingen met betrekking tot arbeidsrecht. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen alvast op een rijtje gezet.

 

Corona en NOW 3.0

Begin 2020 is de subsidieregeling Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) ingevoerd. Ondernemers kunnen zo een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen, als gevolg van Corona (NOW 1.0). Afgelopen juni 2020 is deze regeling verlengd met vier maanden (NOW 2.0).

De daarop volgende verlenging kent een looptijd van negen maanden, tot 1 juli 2021 (NOW 3.0). Per januari 2021 kunnen ondernemers een aanvraag indienen bij het UWV als er een omzetverlies is van ten minste 30%.

 

UBO-register

Vanaf 27 september 2020 moeten veel organisaties UBO’s gaan inschrijven in dit nieuwe register (onderdeel van het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel). UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) zijn personen die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie hebben. Bestaande registratieplichtigen hebben achttien maanden de tijd om hun ubo’s te registrere.

 

Minimumloon per 1 januari omhoog

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon zullen zoals gebruikelijk per 1 januari 2021 stijgen. Zie voor alle leeftijden en uurlonen de tabel op de site van de Rijksoverheid. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2021:

  • 1.684,80 euro bruto per maand (21 jaar en ouder)
  • 388,80 euro bruto per week (21 jaar en ouder)
  • 77,76 euro bruto per dag (21 jaar en ouder)

 

AOW-leeftijd

In 2021 zal de AOW-gerechtigde leeftijd (net als 2020) 66 jaar en vier maanden bedragen. In 2022 stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden en komt in 2024 uit op 67 jaar. Daarna zal de AOW-leeftijd niet 1 jaar stijgen per jaar dat we langer leven, maar 8 maanden.

 

Transitievergoeding

De maximale transitievergoeding stijgt naar € 84.000.

Per 2021 hebben kleine werkgevers die hun onderneming stoppen vanwege pensionering of ziekte, onder voorwaarden, recht op compensatie van de transitievergoeding. Ook als de werkgever komt te overlijden en dit leidt tot bedrijfsbeëindiging kan de betaalde transitievergoeding voor compensatie in aanmerking komen.

 

Reiskosten

In 2020 mogen werkgevers voor de vaste reiskostenvergoedingen woon-werkverkeer de thuiswerkdagen van werknemers als reisdagen beschouwen. Deze vergoeding kunnen zij gericht vrijstellen en daarmee onbelast de reiskosten blijven betalen. Per 1 januari 2021 komt een einde aan het doorlopen van de vaste reiskostenvergoeding (bij een gewijzigd reispatroon i.v.m. de coronacrisis) en andere vaste vergoedingen in de loonheffingen. Dus: Indien in 2021 uw medewerkers (deels) thuiswerken, kan dit tot gevolg hebben dat de huidige vergoeding niet of niet volledig onbelast kan worden doorbetaald.

 

Bijtelling elektrische auto

Voor auto’s zonder CO2-uitstoot met een datum 1e toelating op of na 1 januari 2021 geldt een verlaagde bijtelling van 12 procent.

Voor een elektrische bestelauto betaal je geen wegenbelasting tot 2025.

In 2021 gaat de bijtelling voor een elektrische auto naar 12 procent over de eerste 40.000 euro cataloguswaarde. NB: het bijtellingspercentage van 22 procent voor auto’s duurder dan € 40.000 is in 2021 niet veranderd.

Heeft de elektrische auto geïntegreerde zonnepanelen dan geldt – onafhankelijk van de cataloguswaarde – een lagere bijtelling. Voorwaarde is de auto voldoet aan de definitie die ook in 2020 gold voor de milieu-investeringsaftrek.

 

Wajong

  • De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) bestaat met ingang van 2021 uit twee groepen jonggehandicapten: Wajongers met mogelijkheden tot arbeidsparticipatie en Wajongers die duurzaam geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben.
  • De groep met mogelijkheden tot arbeidsparticipatie bestaat uit jonggehandicapten die zijn ingestroomd vanuit de oude Wajong (tot 2010) en de Wajong 2010 (2010 tot 2015). Voor deze groep staat arbeidsparticipatie centraal. Daarnaast zet de overheid in op inkomensondersteuning, waarbij (meer) gaan werken moet lonen.
  • De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) bestaat met ingang van 2021 uit twee groepen jonggehandicapten: Wajongers met mogelijkheden tot arbeidsparticipatie en Wajongers die duurzaam geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben.
  • De groep met mogelijkheden tot arbeidsparticipatie bestaat uit jonggehandicapten die zijn ingestroomd vanuit de oude Wajong (tot 2010) en de Wajong 2010 (2010 tot 2015). Voor deze groep staat arbeidsparticipatie centraal. Daarnaast zet de overheid in op inkomensondersteuning, waarbij (meer) gaan werken moet lonen.

 

Werkkostenregeling

De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) wordt verlaagd. Over de eerste €400.000 van de fiscale loonsom is de vrije ruimte 1,7% en over het deel van de loonsom boven €400.000 gaat het om 1,18%.

 

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Vanwege de coronacrisis helpt het kabinet werkgevers om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting: de baangerelateerde investeringskorting (BIK). Als u een investering doet, zoals de aankoop van bijvoorbeeld een nieuwe machine, een computersysteem of een elektrische bestelauto, krijgt u korting die u kunt verrekenen via de loonheffing.

  • Bij investeringen tot € 5.000.000 per kalenderjaar is de korting van 3,9% van het investeringsbedrag.
  • Bij investeringen boven € 5.000.000 is de korting 1,8% van het investeringsbedrag.

De investeringskorting geldt alleen voor nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen, waarvan de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020.

U moet de investeringen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 helemaal hebben betaald en binnen 6 maanden na die volledige betaling ook gebruiken.

Voor alle aanvragen geldt een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag.

 

WW-premie en maatregel voor meer dan 30 procent overwerk

Sinds de Wab betalen werkgevers kort gezegd een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. De WW-premies zullen in 2021 iets lager zijn: de lage WW-premie bedraagt 2,70 procent (2,94 procent in 2020) en de hoge WW-premie 7,70 procent (7,94 procent in 2020).

Op grond van de Wab moet een werkgever met terugwerkende kracht de hoge WW-premie betalen als blijkt dat een werknemer met een vast arbeidscontract voor gemiddeld minder dan 35 uur per week, in een kalenderjaar meer dan 30 procent in uren heeft overgewerkt. Door de coronacrisis is voor 2020 een uitzondering gemaakt en hoeft geen enkele werkgever voor deze situatie met terugwerkende kracht de hoge WW-premie te betalen. Ook in 2021 zal in bepaalde sectoren nog veel overwerk nodig zijn (denk aan de zorg) Daarom heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangekondigd dat ook in 2021 op deze grond geen herziening zal plaatsvinden. Je hoeft dus als werkgever geen verhoging van de lage WW-premie toe te passen bij meer dan 30 procent overwerk.

 

Ingangsdatum vast aanbod oproepkrachten

Op grond van de Wab is het verplicht om aan oproepkrachten die twaalf maanden op oproepbasis hebben gewerkt een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. Dit aanbod moet zijn gebaseerd op het gemiddelde aantal gewerkte uren in de voorgaande twaalf maanden. De oproekracht moet voortaan binnen een maand laten weten of hij een aanbod voor een vaste arbeidsomvang accepteert.

De wijzigingen van het arbeidsrecht in 2021 zijn een aanvulling of wijzigingen van de WAB. Wilt u nog eens nalezen welke veranderingen per 1 januari 2020 van kracht gingen? Lees dan de blog De kernpunten van de WAB!

arbeidsrecht 2021

Hallo, waarmee kunnen we je helpen?

Alexander Ferrante
recruitment

Alexander de ferrante

   

recruitment

Manon Quitte

   
Kirsten Fries

sales | hr advies

Kirsten Fries

   
Email-Paul-Chaillet

finance

Paul Chaillet